ارزش های بنیادی انارچاپ شامل رعایت مجموعه ای از اصول اخلاقی است. ما کارکنان انارچاپ با توکل به خداوند مهربان، و در راستای اصول اعتقادی مان در زمینه تکریم انسان ها، پایبندی به مسائل مذهبی،  ارج نهادن و ارزش آفرینی برای مشتریان و سازگارتر کردن رفتارهای شغلی مان با انتظارات آن ها، اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داریم و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و معتقد می باشیم حتی اگر رعایت این اصول موجب زیان های كوتاه مدت و ظاهری گردد در بلند مدت بقای مجموعه ما منوط به رعایت این اصول است.

  • به اصول سه گانه نظامهای مدیریت كیفیت یعنی بهبود مستمر، مشاركت كاركنان و رضایت مشتری پایبند بوده و در جهت ارتقاء آن كوشا باشیم.
  • مشتري مداري و احترام به حقوق مردم را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده و در نهادينه سازي اين فرهنگ تلاش نمائیم.
  • حقوق مشتريان خويش را محترم شمرده و در صورت وجود نقص يا ايجاد لغزش در امر خدمت رساني، سعي کنیم در اسرع وقت و به نحو مقتضي آن را اصلاح و جبران نمائیم.
  • از انتقادات ، پيشنهادها و شكايات مشتريان استقبال كرده و در اسرع وقت آن را بررسي و پاسخ گوئیم.
  • با توجه به پويا بودن سطح انتظارات مشتريان همواره در جهت افزایش آموخته ها، بهبود شایستگی و پرورش مهارتهای خویش کوشش کرده و در همه زمینه ها خلاقیت و نوآوری را سرلوحه اندیشه خود قرار دهیم.
  • كلیه خدمات خود را در چهارچوب قوانین کشور انجام داده و نسبت به قانونی بودن تمامی اعمال خود اطمینان داشته باشیم.
  • امین مشتریان بوده و تمامی اقدامات و پیش بینی های لازم  را جهت حفظ اسرار آنان انجام دهیم.
  • مسولیت عواقب مستقیم و غیر مستقیم اعمال خود را پذیرا بوده و اقدامات لازم را بمنظور اجتناب از آسیب رساندن به منافع افراد حقیقی و حقوقی انجام دهیم.
  • از نارضایتی مشتری در صورت برخورد نامناسب ناخواسته، متأثر و با فروتنی از او عذرخواهی و در نهایت افتخار از او تشکر نماییم.
  • ضمن رعایت احتزام، ادب و کرامت انسانی نسبت به همکاران، مشتریان و مخاطبان، پایبند ارزش های اخلاقی و اسلامی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت باشیم.

انارچاپ